• www.drterd.com คลินิก สุขภาพใจ 0 27278684
Clip Video
iTem เรื่อง / Author's เวลา View
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "ปรับเปลี่ยนที่ตนเอง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  30.45 นาที 1,251 
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "กรรมคือยอมรับปรับตัว" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  26.30 นาที 707 
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "ทำงานให้มีความสุข" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  31.18 นาที 633 
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "บรรลุธรรมเล็กๆ" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  27.43 นาที 506 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่าลมปราณซ่านกายา" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.48 นาที 1,163 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่าอินทรีทะยานฟ้า" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  0.52 นาที 553 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่ายืดอกขยายทรวง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.16 นาที 486 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่าปรับลมปราณ" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.30 นาที 564 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนการฝึกหายใจท่านั่ง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  2.23 นาที 504 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนการฝึกหายใจท่านอน" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.06 นาที 584 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนการฝึกมือร้อนเพื่อสร้างพลัง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  2.12 นาที 647