• www.drterd.com คลินิก สุขภาพใจ 0 27278684
Clip Video
iTem เรื่อง / Author's เวลา View
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "ปรับเปลี่ยนที่ตนเอง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  30.45 นาที 1,249 
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "กรรมคือยอมรับปรับตัว" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  26.30 นาที 705 
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "ทำงานให้มีความสุข" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  31.18 นาที 630 
 ลอกเปลือกเลือกแก่น "บรรลุธรรมเล็กๆ" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  27.43 นาที 505 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่าลมปราณซ่านกายา" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.48 นาที 1,162 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่าอินทรีทะยานฟ้า" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  0.52 นาที 551 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่ายืดอกขยายทรวง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.16 นาที 485 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนชี่กงท่าปรับลมปราณ" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.30 นาที 562 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนการฝึกหายใจท่านั่ง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  2.23 นาที 503 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนการฝึกหายใจท่านอน" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  1.06 นาที 583 
 การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ "ตอนการฝึกมือร้อนเพื่อสร้างพลัง" นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  2.12 นาที 646