• www.drterd.com คลินิก สุขภาพใจ 0 27278684
E-books
iTem วันที่ ชื่อหนังสือ
 11/10/2554   คู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลด
 11/10/2548   เลือกที่จะมีความสุข
 5/4/2548   ชุดธรรมะอารมณ์ดี: เข้าห้อง
 18/8/2547   วิถีแห่งความเครียด (สำนักพิมพ์มติชน)
 16/8/2547   ชี่กง วิถีแห่งพลังเพื่อการบำบัดโรค (สำนักพิมพ์อัมรินทร์)
 16/8/2547   ชาลวกน้ำร้อน (สำนักพิมพ์มติชน)
 16/8/2547   ลอกเปลือก เลือกแก่น (สำนักพิมพ์มติชน)
 16/8/2547   ความฉลาดทางอารมณ์
 16/8/2547   จากความฉลาดทางอารมณ์ สู่สติและปัญญา
 16/8/2547   สติบำบัด
 16/8/2547   ความฉลาดทางอารมณ์ จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
 16/8/2547   มีดีบ้างไหม
 16/8/2547   ลมปราณ และการหายใจ
 16/8/2547   คลินิคอายุยืน
 16/8/2547   ชีวิตมิใช่เพียงอิฐก้อนหนึ่ง (สำนักพิมพ์สร้างสรรค์)
 16/8/2547   ชี่กง พลังสร้างสุข (สำนักพิมพ์อัมรินทร์)
 16/8/2547   การเรียนรู้สู่พลังจิตใจ (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์)
 16/8/2547   สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ